Skip Navigation Links
Kies provincieExpand Kies provincie
Actieplan Sport beweegt je school 2.0. + aanvraag schoolondersteuning
Fair play
Acties/evenementen
NGS sportdagen
Sport na school
Sportsnack
Dienstverlening,publicaties,...
Bestel online
G-sport

Kernwerking

HET LOKALE SAMENWERKINGSMODEL

1. Kernwerking Basisonderwijs

Het beleid van de Stichting Vlaamse Schoolsport is gericht op de kernwerking. De werking evolueert permanent zowel op vlak van het aantal kernen als de werkingsmethodes. Centraal blijft de samenwerking met de gemeentelijke sportdiensten staan.

Onderstaande doelstellingen waarom SVS aan kernwerking doet, blijven uiteraard vaste waarden:

  • een lokaal sportaanbod zal aan een groter aantal leerlingen de gelegenheid geven om aan schoolsport te doen;
  • de verplaatsingskosten worden tot een minimum herleid en geen verplaatsingen betekent een tijdswinst voor deelnemers en begeleiders;
  • nauwer contact tussen school, gemeentelijke sportdienst, sportclubs en SVS.

Bijkomend worden nog een aantal criteria vooropgesteld voor de realisatie van een goede kernwerking!

Een vraaggestuurde werking.

Als overlegmoment zijn er zowel de kernvergaderingen op regelmatige basis, als de informele contacten tijdens schoolsportactiviteiten. SVS streeft ernaar om minstens 1 maal per jaar een kernvergadering in te lassen voor alle partners: SVS, schoolsportgangmakers, gemeentelijke sportdienst en eventuele clubs.

Extra aandacht moet besteed worden aan plaatsen waar geen of praktisch geen werking is en waar er weinig of geen samenwerkingsverbanden zijn gerealiseerd met de gemeentelijke sportdiensten en plaatselijke sportclubs. Actieve leiding door een SVS - medewerker (de praktijk wijst uit dat slechts weinig gangmakers zich geroepen voelen om de verantwoordelijkheid voor een kern op zich te nemen zonder enige compensatie; de ‘flexibele opdracht voor de leerkracht LO’ is een belangrijke stap in de goede richting).

De grote steden worden verdeeld in regio’s: de subkernen.

Op dit ogenblik zijn niet in alle kernen alle voorgaande criteria optimaal gerealiseerd. Toch stellen wij vast dat bijna alle scholen uit de kernen actief participeren aan deze kernwerking. Actief participeren wordt zeer ruim bekeken; dit gaat van enkel deelnemen naar actief mee bepalen van de sportkalenders tot hulp bij plaatselijke organisatie of autonoom leiden van de locale schoolsportactiviteiten.

Formules als ‘flexibele opdracht’ zijn een stimulans om het gewicht naar deze laatste te doen overhellen. Een goede samenwerking met gemeentelijke sportdienst (overleg, logistieke steun, materiële en financiële steun) helpen het engagement van de schoolsportgangmaker verbeteren.

SVS streeft ernaar de schoolsportgangmaker te motiveren zodat elke kern kan uitgroeien tot een maximaal engagement van elke gangmaker hetgeen zal resulteren in het bereiken van één van de hoofddoelstellingen van de schoolsport: "schoolsport voor iedereen”.

2. Kernwerking secundair onderwijs

Ook in het secundair onderwijs is het beleid, naast schoolsport in de school, regionaal, provinciaal, landelijk en internationaal gefocust op kernwerking. De hoofddoelstellingen zijn dezelfde als deze voor het basisonderwijs. De werkingsmethodes om een goede kernwerking te realiseren verschillen echter daar het secundair onderwijs totaal anders gestructureerd is. De schoolsportgangmaker heeft meestal een team van vakcollega’s waarmee hij/zij moet samenwerken, de interessedomeinen binnen de verschillende doelgroepen van het secundair onderwijs (ASO-TSO-BSO) kunnen erg verschillend zijn, het fenomeen dat jongeren tussen 12 en 18 minder gemakkelijk te motiveren zijn, vraagt om een andere aanpak van kernwerking en maakt het niet gemakkelijk om de kernwerking te optimaliseren.

Daarom werden ook in het secundair onderwijs een aantal criteria vooropgesteld die tot een goede kernwerking moeten leiden.

  • Vraaggestuurde werking.
  • Regelmatig vergaderen is een vereiste.
  • Bovendien trachten meer dan alleen de schoolsportgangmaker te engageren voor actieve participatie aan de kernvergaderingen en de werking.
  • Extra aandacht voor contacten met gemeentelijke sportdiensten en andere partners (vb clubs). 
  • Elke kern dient actief geleid te worden door een SVS - medewerker. De praktijk wijst uit dat slechts weinig gangmakers zich geroepen voelen de verantwoordelijkheid van een kern op zich te nemen zonder enige compensatie. De ‘flexibele opdracht’ zorgt hier reeds voor een positieve noot.

Het aantal kernen in het secundair onderwijs groeit langzaam maar zeker. De verschuiving van regionaal naar kern verloopt geleidelijk. Van het totaal aantal scholen dat betrokken is bij kernwerking, neemt meer dan de helft deel aan de aangeboden activiteiten. SVS streeft ernaar elke schoolsportgangmaker bewust te maken van het belang van deelname aan de kernwerking om haar hoofddoel te realiseren: ‘schoolsport voor iedereen’.