Skip Navigation Links
Kies provincieExpand Kies provincie
Actieplan Sport beweegt je school 2.0. + aanvraag schoolondersteuning
Fair play
Acties/evenementen
NGS sportdagen
Sport na school
Sportsnack
Dienstverlening,publicaties,...
Bestel online
G-sport

Activiteiten

SVS-PROGRAMMA


Het activiteitenaanbod voor de 4 volgende werkingsjaren omvat:

A. Activiteiten en dienstverlening in de school
B. Interscholenontmoetingen in de kern
C. Andere interscholenontmoetingen
D. Piramidale competities voor het secundair onderwijs
E. Open landelijke organisaties
F. Internationale schoolsportontmoetingen  


A. ACTIVITEITEN EN DIENSTVERLENING IN DE SCHOOLDe school is het ideale aangrijpingspunt om meer jongeren - en zeker de minder sportieve leerlingen - te bereiken. Dit zowel binnen als buiten het curriculum. Extra bewegingsmomenten kunnen op hun beurt bijdragen tot een positieve schoolcultuur.

BASISONDERWIJS

SVS stimuleert de schoolsport door een aantal activiteiten:

a. De actie "Sport beweegt je school"
Met de nieuwe actie 'Sport beweegt je school' willen SVS en Bloso de scholen ondersteunen om stapsgewijs invulling te geven aan haalbare en realistische doelen voor een kwalitatief sportbeleid. 
'Sport beweegt je school' beoogt in elke school te resulteren in een actieplan voor meer en betere beweeg- en sportkansen op school.

b. Schoolsportbrevetten:
Atletiekvaardigheid, balvaardigheid, gymvaardigheid, zwemvaardigheid.Deze brevetten worden ondersteund door een handige brochure: "Brevetten: handleiding voor de leerkracht”. De eerste brochure voor de school is gratis.

c. Klassentornooien:
Via de SVS-website zijn handige invulformulieren ter beschikking: klikken, afprinten en sporten maar.

d. Stimulering sportieve speelplaatswerking:
SVS wil de nadruk leggen op een specifiek onderdeel van de intramuroswerking, nl. de speelplaatswerking, met de nadruk op de sportieve speelplaats. Ook het sportief netwerk van de school kan zich ten dienste stellen om van de speelplaats een plaats, een moment te maken waar kan bewogen èn waar kan gesport worden.

e. Sensibiliseren voor een sportieve, gezonde levenshouding.
Vanuit het oogpunt gezondheid zijn er redenen genoeg om de sportparticipatie aan te zwengelen en daarbij beweging te koppelen aan een gezonde levenshouding. Zo wil SVS de kinderen en jongeren o.a. aanzetten om voldoende te drinken tijdens het sporten en gezonde eetgewoonten aan te nemen.

f. Uitbouw van een sportief netwerk op school.
Om deze sportbeoefening te ondersteunen en verder uit te bouwen is een sportief netwerk nodig, een netwerk in en buiten de school. Daarnaast wil de actie ook de kinderen uit de basisscholen zelf stimuleren door hun sportbeoefening in en buiten de school in kaart te brengen. Hiervoor werd een sportaffiche ontwikkeld die in elke klas kan ingevuld worden.

g. SVS wil met 'Meester op de fiets' de vaardigheid bij jonge fietsers ontwikkelen:
Met de fiets naar school gaan is goed voor een dagelijkse portie gezond bewegen, draagt bij tot een milieuvriendelijk verkeer en geeft kinderen een zelfstandige actieradius. Met de fiets deelnemen aan het verkeer is geen sinecure. De Stichting Vlaamse Schoolsport zet haar ervaring inzake bewegingseducatie en motorische ontwikkeling in en maakt de jonge fietser vaardig. Een veilige fietser reageert gepast op (on)voorziene verkeerssituaties. Mobiel 21 en het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid zetten hun verkeersdeskundigheid in en bereiden de jonge fietser voor op deze verkeerstaak.

h. Uitleendienst:
Via onze uitleendiensten kunnen een aantal materialenpakketten ter beschikking gesteld worden van de scholen: een ideale oplossing om tijdelijk over materialen te beschikken die niet via het schoolbudget kunnen aangekocht worden. Een voorbeeld: circuskoffer, badmintonset, Oriëntatieloopset, initiatiekit golf, minitennisset, zweminstuifmateriaal, hopsakee voor kleuters, cricketset, unihockeyset enz. Meer info is te vinden op deze website.

SVS adviseert de schoolsportwerking door:
a. Het aanreiken van schoolsportmodellen en draaiboeken.
b. Informatie via de website
c. Ondersteuning van nieuwe leerkrachten

SECUNDAIR ONDERWIJS


SVS stimuleert de schoolsport door een aantal activiteiten:

a. De actie "Sport beweegt je school"
Met de nieuwe actie 'Sport beweegt je school' willen SVS en Bloso de scholen ondersteunen om stapsgewijs invulling te geven aan haalbare en realistische doelen voor een kwalitatief sportbeleid. 
'Sport beweegt je school' beoogt in elke school te resulteren in een actieplan voor meer en betere beweeg- en sportkansen op school.

b. Zwembrevetten.

c. Klassentornooien:
via de SVS-website zijn handige invulformulieren ter beschikking: klikken, afprinten en sporten maar.

d. Sensibiliseren voor een sportieve, gezonde levenshouding.
Zie basisonderwijs.

e. Sport Na School:
Via een SNS-pas kunnen reeds een aantal leerlingen van het secundair onderwijs deelnemen aan naschoolse initiatielessen die georganiseerd worden met verschillende partners: school, gemeentelijke sportdienst, clubs, federaties...SVS zal gedurende de volgende schooljaren een inspanning leveren om het idee van de SNS-pas verder te ontwikkelen en te verspreiden.

f. Uitleendienst:
zie basis.

SVS adviseert de schoolsportwerking door:
a. Het aanreiken van schoolsportmodellen en draaiboeken.
b. Informatie via de website.
c. Ondersteuning van nieuwe leerkrachten.  


B. INTERSCHOLENONTMOETINGEN IN DE KERN OP WOENSDAGNAMIDDAGDe kern kiest haar activiteiten uit een groot gamma van sportdisciplines die aangeboden worden onder de vorm van instuiven, recreatieve competities, éénmalige initiaties,...
Binnen de kern wordt ernaar gestreefd om die activiteiten aan te bieden waarvan een club in de directe omgeving bestaat. Samenwerking met clubs is uiteraard een prioriteit. De basis van de samenwerking bij een aantal activiteiten wordt centraal gelegd met de federaties. SVS bepaalt in samenspraak met de federaties de inhoud van de activiteit en zal instaan voor het verspreiden van de brochures. Binnen de kern wordt ook nauw samengewerkt met de gemeentelijke sportdienst of sportdiensten (weliswaar is een kern niet altijd gelijk aan 1 gemeente, hij kan ook meerdere gemeenten omvatten).

BASISONDERWIJS


a. Een basisprogramma, gelijk in elke provincie, dat bestaat uit atletiek, badminton, gymnastiek, basket 3-3, netbal, minihandbal, rolschaatsen / in-line skaten, swimmathon, trefbal, unihoc, veldlopen, voetbal 4-4, wandelen en zaalvoetbal.

b. Een eigen aanbod per provincie met specifieke activiteiten zoals: dans, estafetteloop, jogging, korfbal, krachtbal, trefbal,...

SECUNDAIR ONDERWIJS


Eenmalige recreatieve ontmoetingen worden in diverse disciplines aangeboden zoals: atletiek, badminton, basketbal 3-3, dans, fietsen, handbal, in-line skaten, tafeltennis, tennis, voetbal 4-4, veldloop, volleybal, zaal- en minivoetbal, zwemestafettes... De activiteiten gebeuren zoveel mogelijk in samenwerking met de leerkrachten, gemeentelijke sportdiensten, sportfederaties en sportclubs. De administratieve ondersteuning ligt in handen van SVS. Dit alles dient afgesproken te worden op de kernvergaderingen.  


C. ANDERE INTERSCHOLENONTMOETINGENa. Projecten tijdens de lesuren per graad:
Volgende schooljaren werkt SVS verder aan de kwalitatieve uitbouw van deze activiteiten . Aan elke leerling van het basisonderwijs geeft SVS de gelegenheid 1 à 2 maal per schooljaar deel te nemen. De scholen kunnen deze activiteiten aanbieden onder projectvorm of als schoolsport(1/2)dag. Deze activiteiten worden steeds klassikaal bijgewoond. Projecten: Rollebolle, Kronkeldiedoe, spelenmarkten, Alles met de bal, Doe-aan-sport beurzen, American Games, Danone Nations Cup, herfst- en lentewandelingen.

b. Projecten tijdens de lesuren voor meerdere graden:
een Zee van Sporten, Gordel voor Scholen, DAS-beurs, Sportprikkels.

c. Natuurgebonden sporten:
SVS voorziet jaarlijks een ruim aanbod van natuurgebonden sportdisciplines. Deze projecten worden eveneens aangeboden op een schoolsportdag of als onderdeel van een leerproject. De leerlingen nemen deel met een volledige klas. Basisonderwijs: Nokwisi, Pirateneiland, langlauf, kajak, mountainbike, ... Secundair onderwijs: langlauf, oriëntatie, survival, kajak, klimmen, speleo, schaatsen,...

BUITENGEWOON BASIS- EN BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS


Deze scholen kunnen deelnemen aan alle activiteiten van het basisonderwijs en het secundair onderwijs. Daarnaast wordt per provincie een specifiek programma aangeboden voor het buitengewoon onderwijs tijdens de lesuren en/of op woensdagnamiddag. Er wordt ook samengewerkt en overleg gepleegd met de gehandicaptensportfederatie VLG.  


D. PIRAMIDALE COMPETITIES IN HET SECUNDAIR ONDERWIJSDeze eindigen in een Vlaamse finale.
Individuele sporttakken: atletiek, veldloop en zwemmen.
Ploegsporten: basketbal, handbal, volleybal, voetbal en zaalvoetbal.  


E. OPEN LANDELIJKE ORGANISATIESAtletiek-indoor, badminton, cyclocross, gymnastiek, judo, oriëntatielopen, paardrijden, tafeltennis en wielrennen worden landelijk aangeboden of onder de vorm van een criterium.  


G. INTERNATIONALE SCHOOLSPORTONTMOETINGENISF (International Schoolsport Federation) is de internationale federatie van de officiële schoolsportorganisaties in de verschillende landen ter wereld. ISF organiseert internationale competities in verschillende sportdisciplines met de bedoeling door de onderlinge contacten de wederzijdse verstandhouding te bevorderen tussen leerlingen van het secundair onderwijs uit de ganse wereld.

FISEC (Fédération Internationale Sportive de l’Enseignement Catholique) is de internationale schoolsportfederatie van het Katholiek Onderwijs.