Skip Navigation Links
Kies provincieExpand Kies provincie
Actieplan Sport beweegt je school 2.0. + aanvraag schoolondersteuning
Fair play
Acties/evenementen
NGS sportdagen
Sport na school
Sportsnack
Dienstverlening,publicaties,...
Bestel online
G-sport

Structuur van de Stichting Vlaamse Schoolsport

De Raad van Bestuur van SVS bestaat uit:
  • vertegenwoordigers van de diverse onderwijsnetten GO!, OVSG, POV en Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • een afvaardiging vanuit Bond voor Lichamelijke Opvoeding (BVLO)
  • een afvaardiging van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) 
  • een afvaardiging van de Vlaamse Sport Federatie (VSF).

 

Raad van Bestuur
15 stemgerechtigde leden
+ algemeen directeur (adviserend)
 
vergadert minimum 3 x per jaar en zet de krijtlijnen uit voor de schoolsport .
Dagelijks Bestuur
4 stemgerechtigde leden
+ algemeen directeur
 
vergadert minimum 6 x per jaar en volgt van nabij de beleidsuitvoering op.
Coördinatiecomité
algemeen directeur + 5 provinciale - + 1 sporttechnisch coördinator
 
overlegvergadering i.f.v. de beleidsuitvoering; vergadert minimum 1 x per maand.
Provinciale Secretariaten
Antwerpen - Limburg - Oost-Vlaanderen - Vlaams-Brabant/Brussel - West-Vlaanderen
 

 OVERLEG

Opvolgingsgroep:

In uitvoering van het decreet van 13 februari 2009 heeft de Vlaamse regering de organisatie van schoolsport toevertrouwd aan SVS en daartoe met SVS een subsidieovereenkomst afgesloten.

De Vlaamse regering heeft de voortgangscontrole van de inhoudelijke werking van SVS toevertrouwd aan een opvolgingsgroep.  Deze groep met adviesbevoegdheid aan de Vlaamse regering is samengesteld  uit vertegenwoordigers van het departement Onderwijs en Vorming, het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Sport Vlaanderen, sportorganisaties, experten schoolsport en SVS.


* Per provincie (extern)

Commissie
* secundair
* buitengewoon onderwijs (BUO)
 
 
afgevaardigde leerkrachten van verschillende sporttakken

minimum 2x/jaar
Kernvergaderingen
 
 
per onderwijsniveau
per provincie
 
minimum 1x/jaar
Startvergaderingen
 
 
 
alle scholen per regio of provincie per onderwijsniveau

1x/jaar in september


* Provincieoverschrijdend (intern)

Werkgroepen
* secundair (SEC)
* basisonderwijs (BAO)
* buitengewoon onderwijs (BUO)
telkens afgevaardigden van verschillende SVS-secretariaten

± 2x/jaar
Technische commissie
afgevaardigde leerkrachten (specialisten) vanuit alle provincies per sporttak

minimum 1x/jaar

 

 
SAMENWERKINGSVERBANDEN
 
SVS - Sport Vlaanderen
-Landelijk: Vlaams Bureau Schoolsport

- Provinciaal: overleg Sport Vlaanderen - SVS - provinciale sportdiensten

SVS - Vigez

SVS - BOIC


SVS - BVLO
  
SVS - ISB

SVS - Overlegbureau Belgische schoolsport

SVS - Pedagogische begeleidingsdiensten
 
SVS - Sportfederaties - sportclubs
 
SVS - VSF
 
SVS - internationale schoolsportfederaties (ISF ; FISEC)